Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Katastrofa budowlana

2015-12-18 08:35:07
Katastrofą – jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Nie jest katastrofą budowlaną:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadający się do naprawy lub wymiany,
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami (tj. urządzeń technicznych zapewniających możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, jak np. przyłącza i urządzenia instalacyjne)
c) awaria instalacji.

Niezamierzone, to znaczy spowodowane bez zamiaru takiego skutku. O ile cecha „gwałtowne” jest łatwa do stwierdzenia, o tyle ustalenie czy było „niezamierzone” jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, faktycznie może się okazać, że nie nastąpiła katastrofa budowlana, a miało miejsce zamierzone działanie określonej osoby, która miała na celu zniszczenie tego obiektu. W takim przypadku mimo, że nastąpiło zniszczenie obiektu budowlanego, w rozumieniu Prawa budowlanego nie wystąpiła katastrofa budowlana.
Wyjątek: za katastrofę budowlaną należy uważać zamierzone zniszczenie obiektu lub jego części w wyniku ataku terrorystycznego.
Podstawowe przyczyny katastrof budowlanych to:
- wybuch gazu: ziemnego, propan-butan, przemysłowego,
- zdarzenie losowe (wiatr, deszcz, śnieg, pożar, wybuch pieca co., uderzenie pioruna i inne)
-inne: starzenie się elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, błędy wykonawcze (także przy wykonywaniu robót rozbiórkowych), brak zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych.

W razie powstania katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel budynku, jego zarządca lub użytkownik jest obowiązany:
1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzeniu się skutków katastrofy;
2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy;
3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
-Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej – tel. (081) 752-32-33
Właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
-Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
-Inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www